Pomoc prawna

INFORMACJE OGÓLNE

Z dniem 01 stycznia 2017 roku na terenie całego kraju rozpoczął funkcjonowanie system nieodpłatnej pomocy prawnej, będącej rezultatem wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku  o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.2015, poz. 1255), świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia, przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagającej wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna ?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymują:

1/  osoby, które nie ukończyły 26 lat;

2/  osoby, które ukończyły 65 lat;

3/ osoby fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy  poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej  zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy  z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015, poz.163 z poźn.zm.) i wobec , których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;

4/ osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.2014, poz.1863);

5/ osoby, które uzyskały zaświadczenie , o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 roku  o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2014r. poz.1206 oraz z 2015r, poz.693);

6/ osoby posiadające ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz.1203);

7/ osoby, które  w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły starty.

 

W jaki sposób wykazać uprawnienia do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje :

* pkt 1 i 2 -  przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

* pkt 3  - przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art.106 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

* pkt 4  - przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 20114 r. o Karcie Dużej Rodziny;

* pkt 5 – przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

* pkt 6 – przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

* pkt 7 – przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

 

Co obejmuje ?

Pomoc prawna będzie polegała na :

- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających  na niej obowiązkach;

- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;

- pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;

- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

Jakiego zakresu dotyczyć będzie  nieodpłatna pomoc prawna ?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

- prawa pracy,

- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

- prawa cywilnego,

- prawa karnego,

- prawa administracyjnego,

- prawa ubezpieczeń społecznych,

- prawa rodzinnego,

- prawa podatkowego  z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Informacja o adresach i godzinach pracy Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na terenie powiatu lipskiego.

W powiecie lipskim nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w:

- budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku, ul. Rynek 1, parter - pokój nr 1.

tel. 48 378-30-46

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lipsku prowadzonego przez radców i adwokatów:

radca prawny - Małgorzata Musiał, adwokat - Paweł Piechurski w godzinach:

Poniedziałek  - 8.00 - 12.00   

Wtorek             - 8.00 - 12.00   

Środa               - 8.00 - 12.00       

Czwartek         - 8.00 - 12.00  

Piątek              - 8.00 - 16.00   


- punkt prowadzony przez organizację pozarządową z Lublina Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych zlokalizowany jest w Lipsku, ul. Rynek 1, parter, pokój nr 1.

tel. 48 378-30-46

Porad prawnych udziela radca prawny - Tomasz Monte.

Harmonogram pracy:

Poniedziałek  - 13.00 - 17.00   

Wtorek             - 13.00 - 17.00   

Środa               - 13.00 - 17.00       

Czwartek         - 13.00 - 17.00  

Piątek              - 8.00 - 12.00  


Listę aktualnych punktów, w których świadczona jest darmowa pomoc prawna oraz godziny ich urzędowania, a także szczegółowe zasady udzielania bezpłatnej pomocy prawnej można zweryfikować na stronie: www.darmowapomocprawna.ms.gov.plotwiera się w nowym oknie.

Informacji o konkretnym miejscu i godzinach otwarcia punktów można też szukać też w Biuletynie Informacji Publicznej starostw powiatowych.


Rejestr zmian dla: Pomoc prawna