Sąd Rejonowy w Lipsku

https://www.lipsko.sr.gov.pl/sr1/dzialalnosc-sadu/oferty-pracy/informacja-w-trybie-art-13-rod/6567,Informacja-w-trybie-art-13-RODO-dla-kandydatow-na-wolne-stanowiska-w-Sadzie-Rejo.html
25.05.2024, 13:33

Informacja w trybie art. 13 RODO dla kandydatów na wolne stanowiska w Sądzie Rejonowym w Lipsku

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji


Administratorami danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym w Lipsku w procesie rekrutacji są: w zakresie realizowanych zadań Prezes Sądu Rejonowego w  Lipsku  ul. Partyzantów  1, 27-300  Lipsko, email: sr@lipsko.sr.gov.pl, tel. 48 378 44 60 oraz Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, 26-600 Radom, e-mail: dyrektor@radom.so.gov.pl, tel. 48 677 65 67.

Administratorzy danych powołali Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@lipsko.sr.gov.pl lub pocztą na adres Inspektor ochrony danych Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, 26-600 Radom.

Dane osobowe kandydatów do pracy w Sądzie Rejonowym w  Lipsku  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy w Sądzie Rejonowym w  Lipsku - wyboru osób do zatrudnienia na wolnych stanowiskach w celu zawarcia umowy o pracę lub zawarcia umowy o odbywanie praktyki absolwenckiej.

Administratorzy Danych nie planują dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, tj. w celu przyszłej rekrutacji chyba, że kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
•    w przypadku naboru na praktyki absolwenckie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. 2018 poz. 1244) oraz zgoda kandydata w zakresie publikacji w BIP imienia i nazwiska w celu poinformowania kandydata o wynikach naboru, a także zgoda na zamieszczenie i przechowywanie danych osobowych niewybranych kandydatów na liście rezerwowej przez 1 rok od ogłoszenia wyników naboru;
•    w przypadku konkursu na stanowisko urzędnicze - art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 221§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratur, a także zgoda na zamieszczenie danych o wynikach poszczególnych etapów konkursu w BIP i przechowywanie danych osobowych niewybranych kandydatów na liście rezerwowej przez 1 rok od ogłoszenia wyników konkursu;
•    w przypadku konkursu na stanowisko asystenta sędziego art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie prowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2013 poz. 1228), zgoda kandydata w zakresie publikacji w BIP informacji o zakwalifikowaniu się kandydata do trzeciego etapu konkursu oraz zgoda w zakresie zamieszczenia danych osobowych niewybranych kandydatów  na liście rezerwowej przechowywanej do momentu zawarcia umowy o pracę z wyłonionym kandydatem;

Kandydaci na wolne stanowiska w Sądzie Rejonowym w Lipsku mają prawo do cofnięcia w każdym momencie zgody wyrażonej na przetwarzanie danych  poprzez zawiadomienie organizatora naboru na wolne stanowisko. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zamieszczenia danych niewybranego kandydata na liście rezerwowej spowoduje brak możliwości zatrudnienia kandydata bez przeprowadzania nowego naboru. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zamieszczenia danych o zakwalifikowaniu kandydata do kolejnego etapu konkursu spowoduje nie zamieszczenie danych kandydata w komunikacie w BIP. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
Dane kandydatów do pracy w Sądzie Rejonowym w Lipsku przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji odnośnie osób zakwalifikowanych na listę rezerwową, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłej rekrutacji, a następnie niezwłocznie usunięte.
Kandydaci posiadają prawo żądania od Administratorów Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
Kandydaci mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji odnośnie dochodzenia praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajduje się na stronie www.uodo.gov.pl
Dane osobowe kandydatów do pracy w Sądzie Rejonowym w Lipsku  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone  poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone. W przypadku nadesłania oryginału dyplomu czy zaświadczenia pocztą tradycyjną dokumenty zostaną odesłane do kandydata. W związku z powyższym Administratorzy zastrzegają, że przesłanie do Sądu Rejonowego w Lipsku dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane jako Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych - świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną podmiot danych może wycofać w każdym momencie.

 

 

Metadane

Data publikacji : 25.10.2021
Data modyfikacji : 14.03.2023
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Lipsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Skoczylas Michał

Opcje strony