Sąd Rejonowy w Lipsku

Informacja o monitoringu wizyjnym

W związku z wprowadzeniem na terenie siedzib Sądu Rejonowego w Lipsku  przy ul. Partyzantów  1  i 7 technicznych środków bezpieczeństwa w postaci rejestracji obrazu przy użyciu systemu telewizji przemysłowej (CCTV) i przetwarzaniem przez ten system danych osobowych w postaci wizerunku i zachowania osób obserwowanych (MONITORING WIZYJNY)  prosimy o zapoznanie się z informacjami o zasadach przetwarzania danych osobowych w tym systemie.

Mając na uwadze szczególny charakter danych przetwarzanych w monitoringu wizyjnym oraz dochowanie w tym zakresie należytej staranności Sąd Rejonowy w  Lipsku  zastosował adekwatne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić minimalizację przetwarzanych danych oraz stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikającym z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych w monitoringu wizyjnym.

Poniżej podajemy Państwu informacje, do których przekazania obliguje Administratora Danych art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO):

 1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
  Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w   Lipsku reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w  Lipsku , ul. Partyzantów 1 , kod  27-300 , tel. 48 37 84 460, fax. 48  366 16 39, email: sr@lipsko.sr.gov.pl
 2.  WSPÓŁADMINISTROWANIE
  Współadministratorem  danych, które są przetwarzane przez Sąd Rejonowy w Lipsku  w związku z realizacją zadań Dyrektora Sądu Okręgowego na podstawie art. 31 a w związku z art. 21 a § 1 zdanie drugie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ustroju sądów powszechnych - jest Sąd Okręgowy w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10, 26-600 Radom.
 3. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
  Administrator danych, mając na uwadze art. 37 RODO oraz art. 9 i art. 158 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Sądzie Rejonowym w  Lipsku, z którym można skontaktować się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO na adres email: iod@lipsko.sr.gov.pl
 4. CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
  Sąd Rejonowy w  Lipsku  przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia Skarbu Państwa, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Sąd Okręgowy w Radomiu na szkodę (podstawę prawna tak przetwarzanych danych stanowi art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076) ), a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w budynkach sądowych (art. 6 ust. 1c RODO w związku z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, oraz art. 54§2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ustroju sądów powszechnych).
 5. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH
  Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom zewnętrznym tylko i wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania lub innych instrumentów prawnych zawieranych z podmiotami i organami publicznymi świadczącymi na rzecz Sądu Rejonowego w  Lipsku  usługi, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych, dla których Administratorem Danych jest Sąd Rejonowy w Lipsku  (odbiorcami danych są organy publiczne i podmioty będące stronami umów cywilno-prawnych o zawieranych przez Sąd Rejonowy w Lipsku). W przypadku monitoringu wizyjnego podmiotem przetwarzającym dane w imieniu Administratora jest podmiot zewnętrzny, z którym Sąd Rejonowy w  Lipsku  podpisał umowę na świadczenie usług ochrony fizycznej i monitoringu wizyjnego.
 6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH I KRYTERIUM JEGO USTALENIA
  Okres przechowywania nagrań jest ograniczony pojemnością nośnika danych, jednakże nie przekracza on 3 miesięcy od dnia nagrania, a po tym terminie dane są usuwane przez ich nadpisanie danych na dysku (termin usunięcia danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na postawie przepisów prawa lub gdy Administrator powziął informację, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, a Administrator danych lub podmiot przetwarzający dane w imieniu Administratora ma obowiązek udokumentować okoliczności uzasadniające zastosowanie tego wyjątku). 
 7. INFORMACJE O PRZYSŁUGUJĄCYCH PODMIOTOM DANYCH PRAWACH NA PODSTAWIE RODO
  Posiadacie Państwo prawo do informacji o sposobach i zasadach przetwarzania danych przed rozpoczęciem przetwarzania, żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, z zastrzeżeniem, że niektóre z tych praw podlegają ograniczeniu z uwagi na fakt, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w monitoringu wizyjnym przez Sąd Rejonowy w  Lipsku  jest art. 6 ust. 1 c RODO (obowiązki prawne przetwarzają tych danych wg zasad ustalonych w przepisach szczególnych przywołanych w pkt.3). Mając na uwadze specyfikę monitoringu wizyjnego informujemy, że realizacja uprawnień osoby obserwowanej może się związać z koniecznością przedstawienia przez nią informacji o sytuacjach, w których mogła znaleźć się w obszarze działania systemu monitoringu.
 8. PRAWO DO ZASKARŻENIA NIEGODNEGO Z PRAWEM PRZETWARZANIA DO ORGANU NADZORCZEGO
  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (postępowanie skargowe reguluje ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, więcej informacji znajduje się na stronie http://www.uodo.gov.pl
 9. INFORMACJA O OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
  Podanie danych osobowych jest w przypadku danych przetwarzanych w monitoringu wizyjnym w Sądzie Rejonowym w  Lipsku  wymogiem ustawowym, gdyż przetwarzanie danych osobowych następuje w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  Na zewnątrz siedzib Sądu Rejonowego w Lipsku znajdują się informacje w zakresie monitorowania obiektów przy użyciu kamer telewizji przemysłowej.
 10. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 11. INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEKAZYWANIA DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH
  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Metadane

Data publikacji : 11.10.2018
Data modyfikacji : 24.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Lipsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry