Sąd Rejonowy w Lipsku

Tryb realizacji praw podmiotów danych

Sposoby komunikacji w sprawie wniosków z art. 15-21 RODO

 1. Sąd Rejonowy w Lipsku jest zobowiązany zapewnić, aby Państwa dane osobowe nie zostały ujawnione osobom nieupoważnionym. W związku z powyższym jeżeli chcecie Państwo skorzystać z uprawnień wskazach w art. 15-21 RODO prosimy o zastosowanie się do jednego ze sposobów komunikowania się określonego poniżej.
  1. w sposób tradycyjny – poprzez złożenie pisma/wniosku podpisanego własnoręcznie w sposób czytelny, osobiście w Sekretariacie Prezesa lub Biurze Podawczym przesyłanie go za pośrednictwem operatora pocztowego na adres siedziby Sądu Rejonowego w Lipsku, ul. Partyzantów 1, 27-300 Lipsko
  2. elektronicznie – przesyła Pani/Pan wniosek elektronicznie:
   • z użyciem podpisu kwalifikowanego na adres email: sr@lipsko.sr.gov.pl
   • z wykorzystaniem profilu zaufanego za pośrednictwem platformy ePUAP2 na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Sądu Rejonowego w Lipsku
  3. Przykładowy wzór wniosku w przedmiocie realizacji praw zgodnie z RODO
 2. Z uwagi na brak możliwości pewnej weryfikacji tożsamości informujemy, że nie będziemy realizować żadnych Pani/Pana uprawnień wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej.
 3. Jeżeli wniosek będzie budził uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej wniosek z zakresu art. 15-21 RODO, Sąd Rejonowy w Lipsku może zażądać dodatkowych informacji ułatwiających identyfikację wnioskodawcy.

Sposoby i terminy realizacji praw z art. 15-21 RODO

 1. Sąd Rejonowy w Lipsku zobligowany jest udzielać Pani/Panu wszelkich informacji na zasadach i w terminach określonych w art. 12 RODO.
 2. Odpowiedź na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, ale nie dłużej niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, udziela informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem, i w związku z powyższym realizuje wniosek zgodnie z żądaniem, albo informuje o konieczności wydłużenia terminu realizacji jej wniosku o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, podając przyczynę opóźnienia, albo odmawia realizacji wniosku i informuje o powodach niepodjęcia działań, o możliwości wniesienia przez Panią/Pana skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu, o możliwości skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem powszechnym.

Zgodnie z art. 175 dc ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, prawa osób, których dane dotyczą zostały na mocy art. 22 RODO ograniczone w celu ochrony niezależności sądów i postępowania sądowego. Do przetwarzania danych osobowych w postępowaniach sądowych, w rejestrach sądowych albo w sądowych systemach teleinformatycznych nie stosuje się przepisów art. 15 – prawo dostępu do danych, art. 16 – prawo do sprostowania danych - w zakresie, w jakim przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania, oraz art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania, art. 17 – prawo do bycia zapomnianym - na podstawie art. 17 ust. 3b, 3d, 3e RODO oraz art. 19 RODO – prawo uzyskania informacji o sprostowaniu, usunięciu ograniczeniu przetwarzania danych.

Opłaty

 1. Informacje podawane wnioskodawcy na mocy art. 13 i art. 14 RODO oraz komunikacja i działania podejmowane zgodne art. 15-21 i art. 34 RODO są wolne od opłat.
 2. Jeżeli okaże się, że Pani/Pana żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Sąd Rejonowy w Lipsku może pobrać od wnioskodawcy rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem wnioskodawcy. Administrator ma obowiązek wykazać, że żądanie ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter.

Metadane

Data publikacji : 02.10.2019
Data modyfikacji : 24.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Lipsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry