Sąd Rejonowy w Lipsku

Skargi i wnioski

INFORMACJA
W SPRAWIE TRYBU, ORGANÓW I ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW
DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW POWSZECHNYCH

Podstawa prawna:

- art. 41 a-e Prawo o ustroju sądów powszechnych, Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.( Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z późn.zm.);
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 09 maja 2012 r. poz. 524 w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych

TRYB ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

 I


Przyjmowanie skarg i wniosków w Sądzie Rejonowym w Lipsku odbywa się w następujący sposób:
1. Skargi i wnioski wnoszone na piśmie i składanie bezpośrednio w Sądzie Rejonowym w Lipsku przyjmują pracownicy:
a) Biura Podawczego ul. Partyzantów 1,
b) Sekretariatu Prezesa pokój Nr 102 przy ul. Partyzantów 1,
2. Skargi i wnioski wnoszone w formie ustnej do protokołu, przyjmuje pracownik Sekretariatu Prezesa, pokój Nr 102 przy ul. Partyzantów 1.
3. Skargi i wnioski wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy składać na adres: sr@lipsko.sr.gov.pl  przy wskazaniu imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej skargę.
4. Prezes Sądu przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 10:00 do 14:00.
5. Termin załatwienia skargi - każda skarga lub wniosek rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki. Termin na załatwienie skargi i wniosku wynosi miesiąc, licząc od dnia ich wpływu.


II

1. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.
2. Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.
3. Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, o której mowa w & 2, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.
4. Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez pozpatrzenia ( art. 41a Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z późn.zm.).


 III


Organ właściwy do rozpatrzenia skarg i wniosków.
1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.
2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.
3. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego - prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa ( art. 41b Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych).


 IV


1. Skarga dotycząca działalności sądów, skierowana do innych organów władzy publicznej, podlega przekazaniu do rozpatrzenia organom, o których mowa w art. 41b&1-3.
2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy działalności administracyjnej sądu, organ właściwy do ich rozpatrzenia, uznając skargę lub wniosek za uzasadniony, podejmuje lub zleca czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów ( art. 41c Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych).


V


Szczegółowy tryb i organizację przyjmowania i rozpatrywania  skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. poz.524

Metadane

Data publikacji : 19.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Lipsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry