Sąd Rejonowy w Lipsku

ZARZĄDZENIE NR Adm-0010-45/21 Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 23 lipca 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr Adm-0010-18/13 Prezesa Sądu Okręgowego

ZARZĄDZENIE NR Adm-0010-45/21

Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu

z dnia 23 lipca 2021 r.

 

zmieniające Zarządzenie  Nr Adm-0010-18/13 Prezesa Sądu Okręgowego
 w Radomiu z dnia  10 maja 2013 roku
w sprawie  ustalenia  listy pism sądowych, które mogą być wysyłane bez

 podpisu własnoręcznego

 

Na podstawie § 21 ust. 6 i 7 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 roku  w sprawie  organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej ( Dz.Urz. MS z 2019 r., poz. 138 ze zm. ) zmienia się Zarządzenie Nr Adm-0010-18/13 Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia  10 maja  
2013 r. w sprawie  ustalenia listy pism sądowych, które mogą być wysyłane  bez  podpisu własnoręcznego, w sposób następujący:

§ 1

W punkcie  pkt 1  zmienianego Zarządzenia uzupełnia się listę pism sądowych zamieszczonych w sądowym systemie informatycznym i odnotowanych  w nim jako  wydane, które mogą być wysyłane bez podpisu własnoręcznego, poprzez dodanie podpunktu
„j” o następującej treści:

„pisma sądowe w rozumieniu art. 15zzs9 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  
(Dz.U. z 2020 roku, poz. 1842 ze zm.), w tym odpisy orzeczeń i uzasadnień orzeczeń,
z wyłączeniem tytułów wykonawczych, podlegające doręczeniu adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej  za pośrednictwem Portalu Informacyjnego.”

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem 26  lipca 2021 roku.

 

 

§ 3

Zarządzenie  podlega publikacji na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Radomiu, portalu wewnętrznym Sądu Okręgowego w Radomiu oraz Sądów Rejonowych okręgu radomskiego.

 

 

                                                                                        Prezes Sądu Okręgowego

                                                                                                            

                                                                                             Marta Łobodzińska

 

                                                                                                                     /na oryginale właściwy podpis/

Metadane

Data publikacji : 27.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Lipsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor BIP
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony

do góry