Sąd Rejonowy w Lipsku

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu, sprzedaży lub darowiźnie zużytych składników majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Lipsku

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu, sprzedaży lub darowiźnie zużytych składników majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Lipsku

1.Stosownie do  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019  r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U.  z 2022 r., poz. 998 t.j) Sąd Rejonowy w Lipsku  informuje, że posiada zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego, którego szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 
2. Wymienione składniki  majątku ruchomego mogą być przedmiotem:
- nieodpłatnego przekazania na pisemny wniosek jednostki budżetowej, stosownie do § 38 ust.4 Rozporządzenia – załącznik nr 2,
- darowizny, na pisemny wniosek jednostki wymienionej w § 39 ust. 1 w/w Rozporządzenia  stosownie do  § 39 ust. 4 – załącznik nr 3,
- sprzedaży, na pisemny wniosek jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej – załącznik nr. 4.
3. W przypadku, gdy co najmniej dwie jednostki/osoby będą zainteresowane otrzymaniem lub nabyciem tego samego składnika majątku, w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski o nieodpłatne przekazanie, w następnej kolejności wnioski o nabycie, a w ostatniej kolejności wnioski o darowiznę. W innym przypadku rozpatrzenie wniosków odnośnie nieodpłatnego przekazania  lub darowizny odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich składania z uwzględnieniem § 7 ust. 2 w/w Rozporządzenia.
4. Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych 
i zużytych składników majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Lipsku w drodze sprzedaży będzie najwyższa cena zaproponowana  w ofercie  dla poszczególnych składników majątku ruchomego. Komisja powołana do oceny ofert wybierze te z najkorzystniejszą ceną a następnie powiadomi wnioskodawców, którzy je złożyli o dalszej procedurze związanej 
z nabyciem wybranego składnika/ów. 
W przypadku gdy na zakup jednego przedmiotu złożona zostanie więcej niż jedna oferta z jednakową najwyższą ceną , w celu wyłonienia nabywcy zostanie przeprowadzona aukcja między tymi osobami.
5.    Wnioski, o których mowa w pkt. 2, należy składać do dnia 
16 września 2022r. do  Sądu Okręgowego w Radomiu ul. Warszawska 1, 
26-600 Radom, osobiście, na  Biurze Podawczym lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu), na adres : Sąd Okręgowy w Radomiu, 
ul. M.J. Piłsudskiego 10, 26-600 Radom 
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego” lub „Darowizna składnika majątku ruchomego” lub „Sprzedaż składnika majątku ruchomego” 
6.    Składniki majątku ruchomego można oglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Lipsku ul.Partyzantów 1, po telefonicznym uzgodnieniu terminu - tel. 48 378-44-62.
7. Osobą upoważnioną do  kontaktu w sprawie zapoznania się ze stanem przedmiotów jest;
Pani Joanna Lemańska  – tel. 48 378-44-62
w sprawie wniosków/ofert jest;
Pani Marzena Tarczyńska–  tel. 48 67 76 555.

Łukasz Kulesza
Dyrektor Sądu Okręgowego
w Radomiu
/ na oryginale właściwe podpisy/

Metadane

Data publikacji : 08.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Lipsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Skoczylas Michał

Opcje strony

do góry