Sąd Rejonowy w Lipsku

Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy w Lipsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej pełniącej funkcję serwisu Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Lipsku (www.lipsko.sr.gov.pl).

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny spełniania wymagań dostępności określonych w ustawie z dnia z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1440 t.j.) oraz ustawy z dnia z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2022 poz. 2240 t.j.) przeprowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipsku.

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2023-03-25.

Informacja o dostępności architektonicznej siedzib podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych

Sąd Rejonowy w Lipsku usytuowany jest w dwóch budynkach w odległości 100 metrów od siebie. Siedziba sądu znajduje się przy ul. Partyzantów 1, zaś drugi budynek przy ul. Partyzantów 7.

Z uwagi na występujące w budynkach Sądu Rejonowego w Lipsku przy ul. Partyzantów 1 i ul. Partyzantów 7  bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nich osobom niepełnosprawnym, w celu ułatwienia dostępu do budynku oraz przemieszczania się wewnątrz osobom niepełnosprawnym, na podstawie § 9 ust.3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2022, poz.2514 z późn. zm.) Prezes Sądu Rejonowego w Lipsku  i Dyrektor  Sądu Okręgowego w Radomiu wyznaczyli zarządzeniem z dnia 25 marca 2024 roku Nr Adm.023.3.2024otwiera się w nowym oknie Zespół przewodników do pomocy osobom w każdym wieku z różnym stopniem niepełnosprawności, przy uwzględnieniu czynników związanych ze zdolnością poruszania się, widzenia, słyszenia i pojmowania, którego koordynatorem jest Specjalista ds. administracyjnych Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu Rejonowego w Lipsku.

Osoby zainteresowane mogą otrzymać pomoc po zgłoszeniu chęci skorzystania z pomocy przewodnika . Planując przybycie do sądu należy uprzednio zgłosić chęć skorzystania z pomocy osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, kontaktując się telefonicznie, pismem lub drogą elektroniczną z Sekretariatem Wydziału, Zespołem (numery telefonów i adresy mailowe znajdują się na stronie internetowej Sądu), będąc pod siedzibą Sądu wyrazić za pośrednictwem pracownika ochrony prośbę o przywołanie przewodnika lub kontaktując się z Koordynatorem w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu Rejonowego w  Lipsku pod numerem  telefonu : 48 3784462 lub adresem e-mail: sr@lipsko.sr.gov.pl z dopiskiem "Pomoc dla osoby niepełnosprawnej w siedzibie Sądu".

Następnie pracownicy  wyznaczeni na przewodników osoby niepełnosprawnej po jej przybyciu do sądu czy też zgłoszeniu potrzeby otrzymania pomocy - pomogą i ułatwią przemieszczanie się  wewnątrz budynków.

Siedziba Sądu Rejonowego w Lipsku przy ul. Partyzantów 1

Do budynku prowadzi 1 wejście główne od strony ulicy Partyzantów oraz wejście znajdujące się z tyłu budynku prowadzące do II Wydziału Karnego.

Do wejścia głównego prowadzą  pięciostopniowe  schody. Na schodach są zamontowane  trzy barierki celem ułatwienia wejścia. Do II Wydziału Karnego tuż za drzwiami wejściowymi znajduje się klatka schodowa składająca się z pięciu stopni– wejście nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Za głównymi drzwiami wejściowymi jest nieduży wiatrołap, a za nim kolejne drzwi, za którymi jest ustawiona bramka do wykrywania metalu oraz urządzenie do kontroli rengenowskiej bagażu oraz wpłatomat.

W budynku nie ma windy.

Budynek jest dwupiętrowy. Na parterze mieszczą się: Biuro podawcze, sekretariat I Wydziału Cywilnego oraz II Wydział Karny (wejście z tyłu budynku). Na piętrze I znajduje się Samodzielna Sekcja Administracyjna oraz gabinet Prezesa Sądu Rejonowego w Lipsku. Na piętrze II mieści się Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej oraz sale rozpraw Nr I i Nr II.

W budynku sądu brak jest toalet dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest pętla indukcyjna, w Biurze Podawczym.

W budynku na każdej kondygnacji znajdują się mapy tyflograficzne. Przy każdym pomieszczeniu znajdują się tabliczki informacyjne w alfabecie brajla dla osób niewidzących jak również dla osób z dysfunkcjami wzorku.

Budynek wyposażony jest w krzesło ewakuacyjne (schodołaz).

W budynku zamontowano nakładki kontrastowe na pierwszym i ostatnim stopniu schodów.

Budynek Sądu Rejonowego w Lipsku przy ul. Partyzantów 7.

Do budynku prowadzą dwa  wejścia główne  od strony ul. Partyzantów. Jedno wejście prowadzi do IV Wydziału Ksiąg Wieczystych i na sale rozpraw Nr III  i IV. Przed wejściem znajdują się trzystopniowe schody z podjazdem dla niepełnosprawnych, jest zamontowana barierka. Drugie wejście prowadzi do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Przed wejściem znajdują się czterostopniowe schody, brak podjazdu dla niepełnosprawnych, jest zamontowana barierka.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek jest parterowy. Pomimo podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu prowadzącym do sal rozpraw, to jednak utrudnieniem jest przemieszczenie się osoby niepełnosprawnej z uwagi na zmianę poziomu podłogi i znajdujące się trzystopniowe schody. 

Przed budynkiem brak jest miejsc parkingowych, istnieje możliwość zaparkowania pojazdu wzdłuż ulicy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest pętla indukcyjna, w sekretariacie IV Wydziału Ksiąg Wieczystych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku zamontowano nakładki kontrastowe na pierwszym i ostatnim stopniu schodów.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informacja o jej braku

Na dzień publikacji niniejszej deklaracji w Sądzie Rejonowym w Lipsku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Informacje o stronie internetowej

Data publikacji strony internetowej: 2016-06-18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-23

Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Lipsku jest częściowo przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki). Jednakże z uwagi na fakt, iż serwis BIP w obecnym formacie prowadzony jest od 2016 r., czyli na długo przed wprowadzeniem nowych przepisów o dostępności cyfrowej stron internetowych, jest bardzo bogaty w treści i często aktualizowany, poprawienie dostępności strony (opisanie większości zdjęć i obrazów, publikacja dostępnych cyfrowo plików pdf, właściwe stosowanie nagłówków w publikowanym tekście) będzie dokonywane sukcesywnie przez prowadzącego serwis.

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości -  zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Sądu Rejonowego w Lipsku.
  • zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej). Na podstronie, na której znajdują się ww. załączniki opisany zostanie alternatywny sposób dostępu. W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z koordynatorem do spraw dostępności.

 

Zgodność ze standardami

Dostawca serwisu BIP zapewnił, że jest on zgodny ze standardami W3C:

HTML 5
WCAG 2.0 (poziom AA)
Section 508

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

BIP spełnia wymagania zawarte w ustawie z dnia z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848), w tym specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

Dostawca serwisu BIP zapewnił, że serwis spełnia także zapisy dokumentów:

Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
Inicjatywa i2010
Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących: zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu (czarne tło, żółte litery), oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach.

Skróty klawiaturowe

Serwis BIP nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

BIP wyposażony jest również w mapę strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Pani Ewa Sobólska – Specjalista ds. administracyjnych Sądu Rejonowego w Lipsku nr tel. 48 378 44 62.

Koordynatorem do Spraw Dostępności w Sądzie Rejonowym w Lipsku została wyznaczona Pani Joanna Jabłońska na podstawie zarządzenia Adm-021-1/21 z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora dostępności w Sądzie Rejonowym w Lipsku.otwiera się w nowym oknie

Dane kontaktowe:
Joanna Jabłońska
Sąd Apelacyjny w Lublinie
ul. Obrońców Pokoju 1
20-950 Lublin
tel.: +48 81 45 23 367
adres e-mail: joanna.jablonska@lublin.sa.gov.pl

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać drogą elektroniczną na adres: sr@lipsko.sr.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości zamieszczonego skanu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich pod adresem http://www.rpo.gov.pl

 

do góry